ธุรกิจและบริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

บริษัทฯ จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าในอัตราแบบขั้นบันไดตามที่กำหนดใว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อัตราตามตารางข้างล่างยังไม่รวม VAT 7% ) ดังนี้

มูลค่าการซื้อขายต่อวัน
(บาท)
อัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (%)
กรณีซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน กรณีซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต
บัญชี Cash บัญชี Cash Balance /
Credit Balance
1.) Brokerage
X <= 5 ล้าน
5 ล้าน <X <= 10 ล้าน
10 ล้าน <X <= 20 ล้าน
X> 20 ล้าน

0.250
0.220
0.180
0.150

0.200
0.180
0.150
0.120

0.150
0.130
0.110
0.100
2.) Trading Fee 0.005 0.005 0.005
3.) Clearing Fee 0.001 0.001 0.001
4.) Regulatory Fee 0.001 0.001 0.001
* ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ :

* ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ตั้งแต่รายการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
* เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน
  2. ค่าธรรมเนียมตการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
  3. ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการ กลต. (Regulatory Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่าย Contact Center
โทรศัพท์ : 02-782-2400
Email : cxcenter@fnsyrus.com