ธุรกิจและบริการ

รายชื่อบริษัทจัดการ

เราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการชั้นนำ 20 แห่ง ในการเป็นตัวแทนขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่าย Financial and Investment Planning
โทรศัพท์ : 02 6252442
Email : invest@fnsyrus.com