ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในงานนักลงทุนสัมพันธ์, เลขานุการบริษัทฯ, งานกำกับดูแลกิจการที่ดี หรืองานด้านการวิเคราะห์งบการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีไหวพริบและเทคนิคในการเจรจาโต้ตอบที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • จัดทำข้อมูล  รายงาน หรือ Presentation ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี, เอกสารที่เกี่ยวกับ AGM/EGM เป็นต้น และประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงสำนักงาน กลต.
 • ติดต่อประสานงานและคอยให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นบริษัท สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ ทบทวน และ Update ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้องจำนวนที่รับ 15 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 •  มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 •  มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง